Ekonomika chovu králíků !!

 

Myslím , že by bylo dobré zde uvést na pravou míru úvahu o ekonomice chovu králíků v drobnochovech.

Jak v minulosti , tak i nyní se shledáváme s názory , že chov králíků je nerentabilní , velmi pracný a tedi i nákladný. Je to skutečně tak ? Je i není ! V chovu králíků působí velké množství přímých i nepřímých činitelů , ve svých důsledcích často zcela protichůdných , takže otázku rentability a vůbec ekonomiky nelze bez bližšího rozboru podmínek v tom kterém chovu vůbec jednoznačně určit. Za jedno ze základních hledisek ekonomiky považujeme hledisko rozsáhlosti chovu. V našich podmínkách uvažujeme o drobném chovu organizovaných , ale i neorganizovaných chovatelů , provozující svůj chov amatérsky , tj. po svém zaměstnání nabo v důchodu. Budu tedy jmenovat některé faktory , které v drobném chovu ovlivňjí ekeonomiku.

- chovatelský záměr , chovné plemeno nebo bezplemenný chov kříženců

- systém ustájení a rozsah chovu

- obstarávání krmiva , jeho složení a krmná technika

- zhodnocování chovatelských produktů

- potřeba pracovního času chovatele , popř. členů jeho domácnosti, pro zdárný chod celého chovatelského zařízení

Chtěl bych poradit drobným chovatelům , jak jednoduché a stručné  záznamy by si měli vést , aby získali základní přehled o ekonomice svého chovu . Jde o běžné zaznamenávání finančních výdajů a příjmů souvisejcích s chovem a také o finanční vyjádření hodnoty produktů spotřebovaných nabo určených pro vlastní domácnost nebo pro domácnost svých blízkých.

D položky výdajů zaznamenváme:

- Náklady spojené s nákupem , obstaráváním nabo vlastní výrobou krmiva a jeho uskladněním

- Náklady spojené s nákupem nebo vlastní výrobou ustájení a také s pravidelnou udržbou chovatelského zařízení 

- Náklady spojené s nákupem nebo výrobou chovatelského nářadí , krmítek , napáječek , jesliček , přepravek, atd. a také s údržbou a doplňováním těchto nezbytností

- Náklady spojené s obstaráváním podestýlky

- Náklady spojené s hygienou chovu , což jsou přípravky DDD ( dezinfekce , deratizace , dezinsekce ) , léčiva , veterinární ošetření spod.

- Doplńování stavu chovných zvířat nákupem

- Výdaje spojené s obesíláním výstav ( klecné , dopravné , katalogy , atd. )

- Členské příspěvky v ZO ČSCH ,popřípadně v chovatelském klubu

- Výdaje za odbornou literaturu a časopisy

- Všechny ostatní případné výdaje spojené s řádným vedením chovu

 

Do položky příjmů zaznamenáváme:

- Prodej chovných zvířat a mláďat určených k chovu

- Prodej jatečných zvířat

- Prodej králičího masa

- Prodej ošetřených kožek

- Hodnota masa určeného ke spotřebě ve vlastní domácnosti

- Hodnotu vyčiněných kožek určených pro rodinu chovatele 

- Hodnotu králičího hnoje použitého ve vlastní zahrádce , tj. cenu průmyslových hnojiv dodávajících stejné nebo srovnatelné množství živin

- Ostatní příjmy

 

Prostým porovnáním součtových položek příjmů a výdajů získá tak drobnýá chovatel základní přehled o každoroční ekonomice svého chovu.

Věřím , že tento článek najde u některého z chovatelů uplětnění.